• Využijte dotačních programů specializujících
    se na zlepšování stavu životního prostředí dříve než bude pozdě!
  • Nabízíme Vám kompletní služby včetně vyřízení dotací z aktuálních dotačních
    titulů. Specializujeme se převážně na Operační program životního prostředí
    a na dotace v lesním hospodářství.

Novinky a typy pro Vás

picture

Stali jste se majiteli lesních pozemků a nevíte přesně jak s nimi naložit v následujících letech?
V současné době funguje mnoho druhů dotačních programů, které jsou zřízeny za účelem finančně pomoci majitelům lesů k řádnému hospodaření v jejich lesních majetcích.
Pomůžeme Vám s vybráním optimálního programu pro Váš les a vyřídíme potřebné formality.


Vlastník lesa je dle lesního zákona 289/1995 Sb. povinen zajišťovat hospodaření ve svém lese v součinnosti s odborným lesním hospodářem.

Odborný lesní hospodář zabezpečuje vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení a poskytuje vlastníkovi informace týkajících se jeho povinností k lesu.

Naše společnost nabízí svým klientům kompletní péči o jejich lesní majetky, včetně činnosti tohoto odborného lesního hospodáře, dále kompletní zajištění evidence těchto majetků a potřebné agendy na příslušných úřadech.

Nabízíme Vám rovněž realizaci veškerých lesnických prací, které jsou nutné k řádnému hospodaření na Vašich lesních majetcích ( vyžínání, ochrana proti škůdcům, probírky, prořezávky, těžební práce atd. )

Pozemky

Nemovitosti jako takové, patří mezi nejrozšířenější a nejjistější investice na trhu. Toto zvlášť platí, rozhodneme–li se investovat do nemovitostí v oblasti pozemků.

Pozemek sám o sobě nestárne, nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu a kromě povinnosti zaplacení roční daně z nemovitosti nás nic navíc nestojí a my můžeme pozorovat, jak postupně roste jeho cena. Ano toto všechno platí za podmínek, že výhodně získáme hotový stavební pozemek a uložíme si do „něj“ své naspořené peníze.

V současné době se však v České republice nachází stále ještě velké množství pozemků, které z nějakého důvodu nejsou vhodné, aby na ně bylo pohlíženo jako na dobrý investiční záměr.

Těch důvodů, proč tomu tak je, je několik. Jsou to například historicky nevyjasněné majetkové vztahy, různá omezení vztahující se k předmětným pozemkům, nejasné hranice pozemků, atd. Naše společnost se specializuje na odstranění těchto problémů a snaží se vyjít klientovi vstříc a nalézt nějakou cestu, jak jeho pozemek co nejlépe zhodnotit.

Je zcela běžné, že vlastník nemovitosti získá pozemek o kterém nemá k dispozici všechny údaje týkající se vlastněné nemovitosti. Tyto údaje jsou však potřebné, mimo jiné, i pro kvalifikované rozhodnutí, jak pozemkem v budoucnu naložit či jak ho co nejlépe zhodnotit. Často se jedná o pozemky, které jsou získávány v rámci dědictví, exekuce a jiných nabývacích rozhodnutí, přičemž jejich nový nabyvatel v mnoha případech ani přesně neví, jaký konkrétní „kus půdy“ mu náleží. Podklady pro evidenci se totiž v průběhu minulých desetiletí i staletí zcela zásadně měnily a přehlednost evidence nemovitostí se tím velmi zkomplikovala. Dále se často různé druhy evidencí pozemků různě překrývají či kříží a vzniká tak velmi nepřehledná situace i pro zkušené pracovníky, kteří se evidencí nemovitostí zabývají.

Evidence nemovitostí je v současné době upravena zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) v platném znění a řadou dalších souvisejících předpisů. Orientace v těchto předpisech není zcela jednoduchá. Naši pracovníci se proto snaží klientům pomoc při shánění všech těchto podkladů a nabízí jim zajištění kompletních informací, týkajících se jejich pozemku.

Lesní hospodářství

Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají v současné době 2 651 209 ha, což představuje 33,7 % z celkového území státu. Výměra lesů se od druhé poloviny 20. století soustavně zvyšuje. Mezi evropskými státy zaujímá tak Česká republika 12. místo v lesnatosti. V důsledku dlouhodobého zalesňování neúrodných zemědělských pozemků se plocha lesů postupně dále zvětšuje řádově asi o 2000 ha ročně.

Rozhodující podíl lesů v ČR je ve vlastnictví státu (61,5 %). Obce, jejich lesní družstva a společenstva se na vlastnictví lesů podílejí 17 % a soukromí vlastníci 19 %. Právě těchto 19 % tvoří z nemalé části lesní porosty, které se z pravidla dědí z generace na generaci, přičemž se často stává, že postupným přecházením majetkových práv mají tyto lesní porosty ve finále velké množství vlastníků, jejich evidence se stává velmi chaotickou a hospodaření v lesním porostu, který má např. 10 a více spoluvlastníků, přičemž každý má určitý ideální spoluvlastnický díl onoho porostu je téměř nemožné. Nic méně toto hospodaření v lesních porostech se řídí zákonem č. 289/1995 Sb. – lesní zákon, jenž vymezuje každému vlastníkovi lesa jasné a nezbytné povinnosti vztahující se k předmětnému lesnímu porostu a hospodaření na něm. Právě zde dochází, v mnoha případech, ke vzniku velmi složité situace, kdy se spolumajitelé nejsou schopni navzájem mezi sebou domluvit na společném hospodaření v jejich společném lesním majetku a jejich les pustne a oni sami se vystavují riziku následných sankcí ze strany státu.

Jedním z cílů naší společnosti je nabídnout klientům pomoc při zjednodušení této nastalé situace. Zabýváme se úpravami lesních pozemků včetně rozdělení velkých územních celků a zajištění všech nutných podkladů a povolení. V praxi to znamená, že výsledkem naší práce jsou nově vzniklé lesní pozemky s novými parcelními čísly, kde každý z původních spoluvlastníků se stává vlastníkem svého samostatného lesa. Tzn. že například spoluvlastník, který původně vlastnil ideální podíl 1/8 lesního porostu o velikosti 8 ha, kde by vždy bylo jeho rozhodování co s lesem v budoucnosti velice omezeno vzhledem nutnému souhlasu všech, v našem případě 8, spoluvlastníků se stane vlastníkem lesního porostu o velikosti 1 ha, kde bude v katastru nemovitostí zapsán jako jediný vlastník, který si může disponovat s tímto nově zaevidovaným 1 ha jen dle jeho vlastní vůle, bez nutnosti souhlasu ostatních spoluvlastníků.