Služby v oblasti krajinného, vodního a lesního hospodářství
 • slide-03.jpg
 • slide-02.jpg
 • slide-04.jpg
 • slide-01.jpg
 • slide-05.jpg

Znalecké posudky

Zpracováváme Znalecké posudky a Odborná vyjádření, jejich předmětem ocenění jsou:

 • Ceny veškerých pozemků v cenách administrativních i tržních - stavební pozemky, lesní pozemky, ostatní plochy, vodní plochy, zahrady, sady, parky, komunikace, orná půda, neplodná půda, vinice, lomy atd.
 • Ceny trvalých porostů - lesní porosty, parkovou zeleň, samostatně rostoucí dřeviny, veřejná zeleň, dřeviny u rodinných a bytových domů, atd.
 • Škody na pozemcích a trvalých porostech - stanovení kompenzace za poničení pozemků stavební, lesní či jinou těžkou mechanizací, výpočty škod na dřevinách v důsledku přírodního či umělého poškození atd.
 • Stanovení úplat za zřizovaná věcná břemena ( služebností ) v důsledku uložení všech inženýrských sítí, vedení vysokého napětí, právo vstupu na pozemek z důvodu přístupu k vlastní nemovitosti či stavbě, atd.
 • Výpočet poplatku za trvalé či dočasné odnětí lesního pozemku z PUPFL ( pozemek určený k plnění funkce lesa ) a dále výpočty škod na lese a lesních porostech

Ocenění výše uvedených případů provádíme v cenách:

a) Administrativních - dle cenového předpisu

Znalecké posudky dle platné legislativy ČR, především dle zákona o oceňování majetku č. 237/2020 Sb., který stanoví hlavní rámec oceňování. Podrobnosti způsobu oceňování jednotlivých typů nemovitostí jsou rozvedeny ve vyhláškách v platném znění, které vydává Ministerstvo financí.

Použití posudku např. pro účely zdanění - daň ze zisku, daň dědická, daň darovací, pro potřeby restitucí, pro úřední vklad nemovitostí do majetku (účetnictví) firmy

b) Cenách v čase a místě obvyklých - ceny tržní

Znalecké posudky v cenách v čase a místě obvyklých, přičemž zákon číslo 237/2020 Sb. o oceňování majetku, definuje cenu obvyklou takovou, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. 

Použití posudku např. pro účely dědického řízení pro převod nemovitostí nabytých dědictvím, pro soukromé potřeby např. při mimosoudním vyrovnání majetku, pro účely majetkoprávního vypořádání, při soudním vypořádání majetku, včetně zrušení společného jmění manželů pro rozvodové řízení, pro potřeby exekučního řízení, restitučního řízení, přecenění majetku před vložením do portfolia fondů, splnění požadavku zákona o přeměnách obchodních společností a družstev – fúze nebo rozdělení, odštěpení části jmění, apod.

Obvyklé podklady k ocenění

razitko
 • Výpis z katastru nemovitostí ( ne starší než 3 měsíce ),
 • Katastrální mapy, popř. mapy dřívějších pozemkových evidencí
 • Geometrické plány pro zaměření a určení výměry pozemků ( pokud ještě nejsou pozemky zakresleny do katastrální mapy )
 • U lesních pozemků - lesní hospodářský plán nebo osnova ( kopie porostní mapy, výpis z hospodářské knihy )
 • Kupní smlouva na oceňovanou nemovitost s vyznačením vkladu do katastru dané nemovitostí nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě,
 • Darovací smlouva a rozhodnutí o dědictví,
 • Smlouvy omezující vlastnická práva – smlouvy o zřízení věcných břemen
 • Dříve zpracované znalecké posudky nebo ocenění.
 • informace o existenci inženýrských sítí v okolí pozemku a informace o možností napojení na tyto sítě - vodovod, kanalizace, plynovod, rozvod elektrické energie, telefonní síť, kabelová televize, dálková ostraha objektů, informace o náhradních řešeních - žumpa, septik, domácí čistírna odpadních vod, apod.
 • informace o přístupu k pozemku - zpevněná příp. nezpevněná komunikace nebo termín její výstavby

2021© EnvironGroup s.r.o. | Webdesign: Agionet s.r.o.